آیا افراد برای مقابله با اضطراب، هروئین مصرف می کنند؟