آیا افراد به منظور کاهش اضطراب کوکائین مصرف می کنند؟