آیا مصرف کوکائین، اعتیاد به ورزش را تحت تأثیر قرار می دهد؟