27 مهر 1400
کلینیک ترک اعتیاد

رابطه اختلال دوقطبی و سوء مصرف مواد

کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره، مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره: افراد مبتلا به اختلال دوقطبی به میزان بالایی از اختلالات مصرف مواد همزمان رنج می برند. این امر ممکن است منجر به عواقب منفی از جمله افزایش احتمال روان پریشی، خودکشی و خودآزاری از طریق اقدامات بی پروا شود. افراد […]
24 مهر 1400
کلینیک ترک اعتیاد

اختلال دوقطبی چیست؟

کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره، مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره: اختلال دوقطبی با دوره های خلقی خاصی در قطب های مخالف طیف خلق تعریف می شود که در این مقاله به بررسی اختلال دوقطبی چیست؟ خواهیم پرداخت. دوره شیدایی و دوره افسردگی. این دوره های خلقی به همراه علائم فراوانی […]