اعتیاد به مواد مخدر و بزرگسالان

18 مرداد 1400
کلینیک ترک اعتیاد

تاثیر سن بر اعتیاد

کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره، مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره: سن، یکی از ابعاد مهم است که بر آسیب پذیری فرد در برابر سوء مصرف مواد تاثیر می گذارد. در این مقاله در مورد عوامل تاثیرگذار بر سوء مصرف افراد در دوره های مختلف زندگی صحبت خواهیم کرد و در […]