اعتیاد در افراد بی خانمان

28 مرداد 1400
کلینیک ترک اعتیاد

ابتلا به اعتیاد در افراد بی خانمان

کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره، مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره: تعداد بی خانمان ها در سراسر جهان دائما رو به افزایش است و حدود یک چهارم از آنها کودکان هستند. افراد بی خانمان ممکن است بطور موقت یا گاه گاهی بی سرپناه باشند، در حالی که به ندرت پیش می […]