30 تیر 1400
کلینیک ترک اعتیاد

اوردوز با هروئین

کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره، مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره: مصرف مواد مخدر هروئین، احتمال اوردوز را افزایش خواهد داد. با آگاهی از علاٸم اوردوز که در حال روی دادن است و به سرعت عمل کردن، ممکن است بتوان جان فرد را نجات داد. اوردوز با هروئین ممکن است کشنده […]