رابطه اختلال شخصیت ضد اجتماعی و مصرف مواد

25 آبان 1400
کلینیک ترک اعتیاد

رابطه اعتیاد و اختلال شخصیت ضد اجتماعی

کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره، مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره: سوء مصرف مواد در بین افرادی که مبتلا به اختلال شخصیت ضداجتماعی هستند بسیار رایج است. اختلال شخصیت ضد اجتماعی اختلال معمولاً با کنترل تکانه ضعیفی همراه است و آنها را به رفتارهای خطرناک تر نسبت به افرادی که به […]