سوء مصرف مواد باعث بی خانمانی می شود

28 مرداد 1400
کلینیک ترک اعتیاد

ابتلا به اعتیاد در افراد بی خانمان

کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره، مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره: تعداد بی خانمان ها در سراسر جهان دائما رو به افزایش است و حدود یک چهارم از آنها کودکان هستند. افراد بی خانمان ممکن است بطور موقت یا گاه گاهی بی سرپناه باشند، در حالی که به ندرت پیش می […]