24 مهر 1400
کلینیک ترک اعتیاد

اختلال دوقطبی چیست؟

کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره، مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره: اختلال دوقطبی با دوره های خلقی خاصی در قطب های مخالف طیف خلق تعریف می شود که در این مقاله به بررسی اختلال دوقطبی چیست؟ خواهیم پرداخت. دوره شیدایی و دوره افسردگی. این دوره های خلقی به همراه علائم فراوانی […]