پیشگیری از بازگشت به اعتیاد

29 مرداد 1400
کلینیک ترک اعتیاد

راه های پیشگیری از بازگشت به اعتیاد

کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره، مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره: درمان اعتیاد به دلایل زیادی چالش برانگیز است که یکی از این دلایل احتمال عود مجدد می باشد. به همین جهت و با توجه به اهمیت آن در این مقاله به بررسی راه های پیشگیری از بازگشت به اعتیاد خواهیم […]