کوکائین و خونریزی در طحال

28 تیر 1400
کلینیک ترک اعتیاد

مصرف کوکائین و خونریزی داخلی

کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره، مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره: به دلیل تاثیراتی که مصرف کوکائین بر رگ های خونی و قلب دارد، ممکن است آسیب داخلی شدیدی رخ دهد. در این مقاله به شما خواهیم آموخت که چگونه مصرف کوکائین باعث خونریزی داخلی خواهد شد و در صورتی که […]