24 مرداد 1400
کلینیک ترک اعتیاد

سیگار و اعتیاد به مواد مخدر

بهبودی از اعتیاد ممکن است کمی دشوار باشد، به همین دلیل است که برخی از افراد از انواع روش های ترک استفاده می کنند. برخی از این روش ها، سالم تر از بقیه هستند. افرادی که سیگار می کشند، با مشکلات و خطرات بیشتر و آشکارتری در ارتباط با سیگار […]