24 مرداد 1400
کلینیک ترک اعتیاد

سیگار و اختلال مصرف مواد

کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره، مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره: بهبودی از اعتیاد ممکن است کمی دشوار باشد، به همین دلیل است که برخی از افراد از انواع روش های مقابله استفاده می کنند. برخی از این روش های مقابله ای، سالم تر از بقیه هستند. افرادی که سیگار می […]