25 تیر 1399
کلینیک ترک اعتیاد

پیشگیری از کرونا با الکل

 قبل از پرداختن به موضوع پیشگیری از کرونا با الکل باید یادآور شویم که امروزه در حال سپری کردن روزهایی هستیم که در تاریخ با خط درشت نوشته خواهد شد. سبکی زندگی که امروز در حال تجربه آن هستیم در تاریخ بسیار نادر بوده است. زندگی همه ما از حالت […]